Close Previous Next Previous Next Go up Go down Go up Go down Back to top Previous Go back Open menu Sound off Sound on Search Manager Calendar Date Comments Reading time Author Categories Tags Facebook Twitter TikTok Instagram LinkedIn WhatsApp YouTube Phone Play Play Pause Languages Carmila Carmila Realia Carrefour Property Xacobeo 21-22 Locales de ocio Locales de restauración Tiendas Carrefour Newsletter Reseñas Horarios carrefour Horarios restauración Horarios comercios Horarios cine Club de Celi Tarjeta Pass Blog Áreas de descanso Arrancacoches Aseos movilidad reducida Cajeros automáticos Cambiador de pañales Desfibrilador Fotomatón Kit de costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Mochila portabebé Objetos perdidos Parada de taxi y bus Parking para bicicletas Parking para motocicletas Parking para patinetes eléctricos Plazas de parking para familias Plazas de parking para personas con movilidad reducida Puntos de recarga de coches eléctricos Sala de lactancia Salas de cine Servicio a domicilio Taquillas Zona de carga de móviles Apps para iPhone y Android Áreas de descanso Área infantil Arranca coches Ascensores Aseos para personas con Movilidad Reducida Aseos Babero deshechable Botiquín Buzón de sugerencias Cabinas de teléfono Cajeros automáticos Cambiador de pañales Cubreparaguas Dispensador de Gel Hidroalcohólico Dispensador de crema hidratante Dispositivo antiatragantamiento Directorios táctiles Escaleras mecánicas Fotomatón Guiado de aparcamiento Inflado de ruedas Kit de Costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Lavado de coches Limpia Zapatos Mochila Portabebés Objetos Perdidos Parada de taxi y bus Parking de bicicletas Parking gratuito Parking Motos Parking para patinetes eléctricos Solicitar taxi Plaza de Parking Familiar Plaza de Parking PMR Préstamo de cargadores de móvil Préstamo de silla de paseo Pulsera antipérdida Punto de empaquetado de regalos Punto de Información Quitamanchas Recarga de coches eléctricos Recogida de ropa usada Ropero Sala de lactancia Salas de cine Servicio de envío a domicilio Servicio de bolsa reutilizable Servicio integral de cardioprotección Préstamo de silla de ruedas Fuente de agua Tablets Taquillas Wifi gratuito Zona de carga para móviles Biblioteca infantil Punto de atención al cliente Punto de reciclado de pilas y bombillas Aseos infantiles Sistema de localización de vehículos Club infantil Dispensadores de bolsas para excrementos Gerencia Ludoteca Máquinas de vending Papeleras de reciclaje Correas para mascotas Bozales para mascotas Candado para bicicletas Fuente para mascotas Zona de descanso para mascotas Pipí clean para mascotas Plazas de parking especiales Cajero Bitcoin Click-collect

(Actualizado 22 decembro 2015)

Gañador do Gran Escaparate de Nadal de As Cancelas.

GANADOR-ESCAPARATE-2015

Xa temos gañador do Gran Escaparate de Nadal das Cancelas, valorado en 3.500€, e é o número 9.140.

Moitas grazas a todos/as os que participastes e, parabéns ao gañador!

 


 

 

ESCAPARATE-2015

O Gran Escaparate de Nadal de As Cancelas.

Desde o día 28 de novembro ata o día 21 de decembro do 2015 (excepto o día 8 de decembro) por compras a partir de 20€ realizadas no período da promoción no Centro Comercial e presentando o Cartón Premium, podes participar no sorteo de ‘O Gran Escaparate de Nadal das Cancelas’ con agasallos valorados en 3.500€. Iva incluído.

 

BASES DA PROMOCIÓN

Promoción válida desde o día 28 de novembro ata o día 21 de decembro, ambos inclusive, (excepto o día 8 de decembro), no seguinte horario: Luns a domingos de 10:30h a 21:00h (excepto o domingo día 29 de novembro). O número total de boletos a entregar é de 10.000, polo que se se finaliza a entrega das participacións antes da data indicada (21 de decembro) a promoción finalizaría coa entrega do boleto número 9.999.

A participación na presente promoción implica a aceptación de todos e cada un dos termos e condicións incluídos nas presentes bases legais.

A non aceptación destas bases, levará a exclusión do participante e, como consecuencia, O Gran Escaparate de Nadal das Cancelas quedará liberado do cumprimento da obrigación contraída co participante.

As bases desta promoción están a disposición de calquera interesado no Punto de Atención ao Cliente do Centro Comercial As Cancelas, así como na nosa páxina web www.ascancelas.es.

 

1. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

Poderá participar no sorteo todo aquel cliente maior de idade que efectúe unha compra cun ticket mínimo de 20? (poden ser tickets acumulables) en calquera dos establecementos do Centro Comercial As Cancelas, adquiridos entre o día 28 de novembro e 21 de decembro (ambos os días incluídos, excepto o día 8 de decembro), en horario de luns a domingos de 10:30h a 21:00h (excepto o domingo día 29 de novembro).

Incompatibilidade: Quedan expresamente excluídos da participación deste sorteo todas aquelas persoas pertencentes á organización, así como os seus familiares, ademais de todos os empregados do Centro Comercial.

 

2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Todos aqueles clientes que realicen unha ou varias compras no centro comercial por valor de 20€ recibirán unha participación no Punto de Atención ao cliente, en forma de boleto numerado cun nº identificativo único que vai desde o 0000 ao 9999, e unha referencia.

O cliente ademais deberá de presentar o cartón Premium do Centro comercial para acceder ás participacións.

Todos os tickets trocados por participacións deberán de ser selados polas azafatas do Punto de Atención ao cliente e non poderán ser trocados de novo para tal fin.

Os tickets de compra presentados deben de reunir os seguintes requisitos:

Todos os tickets deben de pertencer a calquera establecemento do Centro Comercial.
As compras débense de efectuar entre o día 28 de novembro e 21 de decembro (ambos os incluídos).
Os tickets só poderán trocarse unha vez, non sendo válidos aqueles tickets que presenten un selo do centro comercial.
Non serán válidos resguardos de caixeiros automáticos, comprobantes de pago con cartón, duplicados ou copia de tickets, facturas ou tickets-agasallo ou vales.
Non serán válidos aqueles tickets que correspondan a compras realizadas para empresas e non para persoas particulares, establecendo este criterio a xerencia do centro comercial.

 

3. PREMIO

O Centro Comercial As Cancelas, sorteará un premio consistente nun Gran Escaparate de Nadal valorado en 3.500? Iva incluído exposto en Planta Baixa do Centro comercial desde do día 29 de novembro ata o día 22 de decembro.

Os produtos que se inclúen neste escaparate poderán consultarse na páxina Web www.ascancelas.es durante todo o tempo que dura esta campaña, ademais de estar expostos no escaparate do Centro comercial destinado a tal fin.

 

4. CELEBRACIÓN DO SORTEO

O boleto premiado será o que coincida na orde exacta das catro últimas cifras do primeiro premio da lotería nacional do 22 de decembro de 2015.

O prazo para reclamar o premio será desde o día 22 pola tarde ata o día 30 ás 19:00h. O número premiado comunicarase na páxina www.ascancelas.es.

O agraciado da rifa, terá que presentar como norma obrigada o orixinal do boleto, non sendo válidas nin fotocopias nin calquera outro documento ou acto encamiñado a demostrar a posesión do mesmo. Non serán validos os boletos rotos, emendados, incompletos ou defectuosos, a decisión imparcial e obrigatoria da organización.

No caso de que o número premiado non fose repartido ou que a persoa non se presente co boleto no prazo establecido, volverase a sortear condiciendo coa orde exacta das catro últimas cifras do primeiro premio da lotería nacional do 6 de xaneiro de 2016(sorteo extraordinario do neno)

Se o gañador non se presentase ou non aceptasen o premio no prazo establecido desde a súa publicación na páxina Web e outros medios que o Centro comercial estime oportuno en calquera dos dous sorteos previstos, o premio quedará deserto e a disposición do CC.

 

5. PUBLICACIÓN DO GAÑADOR E COMUNICACIÓN DO PREMIO

O Centro comercial As Cancelas, comunicará o número agraciado do sorteo, mediante a súa páxina web www.ascancelas.es, podendo utilizar ademais outros medios que o Centro comercial estime oportuno.

 

6. ENTREGA DE PREMIOS

O Centro comercial As Cancelas, fará entrega dos premios, mediante a presentación do boleto premiado. No caso de que o gañador non recolla o premio nos prazos
acordados, perderá automaticamente o seu dereito ao mesmo, pasando a disposición do Centro Comercial.

O Centro comercial As Cancelas non se fai cargo do traslado dos premios ao domicilio ou dirección achegada polo premiado, se non que correrá a cargo do gañador o traslado dos mesmos, cun prazo de 2 días desde a súa identificación para a retirada dos premios.

 

7. PARTICIPACIÓN

A participación neste sorteo implica a aceptación sen reservas destas bases e as decisións do Centro comercial As Cancelas en canto á resolución de calquera cuestión
derivada do presente sorteo.

 

8. CESIÓN DO PREMIO

Os premios do presente sorteo, en ningún caso poderán ser obxecto de alteración ou compensación económica a petición do gañador. Unicamente poderán ser obxecto de cambio o agasallo correspondente ao calzado da marca Krack no establecemento que leva este rótulo situado no centro comercial As Cancelas.

No caso dos cartóns regalo de todos e cada un dos comercios, entregadas como parte do premio, o Centro Comercial As Cancelas non se fai responsable das condicións particulares de cada unha e da responsabilidade derivada do seu uso fraudulento en caso de habelo. Estes cartóns non serán canjeables por produtos rebaixados dos establecementos participantes.

 

9. VERACIDADE DOS DATOS

Os datos facilitados polos participantes deberán ser veraces. No caso de que estes fosen falsos, os premios que lles correspondese serán atribuídos ao Centro Comercial As Cancelas para posteriores sorteos.

 

10. RECLAMACIÓNS

O período de reclamación sobre o resultado do sorteo finalizará transcorridos sete (7) días naturais desde a data do primeiro sorteo (Día 22 de decembro de 2015) e de cada un dos sorteos segundo establécese no apartado cuarto das presentes bases, en caso de repetición do sorteo.

De conformidade co previsto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (en diante, LOPD), os datos persoais facilitados polos participantes incorporaranse nun ficheiro titularidade das CANCELAS SÉCULO XXI, S.L. con domicilio en Avda. do Camiño Francés S.N C.P. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) coa finalidade de xestionar a presente promoción, entrega de premios, e a súa comunicación aos beneficiarios nos medios que se estimen oportunos, incluídos páxina web, redes sociais, etc. do Centro Comercial. Así mesmo os seus datos poderán ser comunicados á Administración tributaria en cumprimento de obrigacións legais.

O beneficiario autoriza ás CANCELAS SÉCULO XXI a publicar e utilizar o seu nome e apelidos, así como a súa imaxe persoal, en calquera actividade promocional da acción na que participase, sen que iso confíralle dereito de remuneración ou beneficio algún (con excepción do premio adxudicado). Sendo dita autorización condición necesaria para a recepción e adxudicación do premio e/ou beneficio obtido. Este consentimento poderá ser revogado en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable, cesando neste tratamento nun prazo máximo de dez días.

AS CANCELAS SÉCULO XXI non asume ningunha responsabilidade en relación á autenticidade dos datos proporcionados polos beneficiarios e estes serán os únicos responsables da veracidade dos datos fornecidos. Neste sentido, o beneficiario quedará automaticamente excluído da promoción se facilita datos que non se correspondan coa súa persoa.

Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición ou rectificación persoalmente na xerencia do centro ou mediante comunicación escrita, acompañada de copia do seu documento nacional de identidade, dirixida á dirección de correo electrónico administracion@ascancelas.es ou á nosa dirección postal sita en Centro Comercial As Cancelas, Avda. do Camiño Francés S.N C.P. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña). Se ten calquera dúbida sobre a forma de exercer estes dereitos pode dirixirse ao noso correo info@ascancelas

A participación na promoción supón a aceptación na súa totalidade das presentes bases e poderán ser consultadas na nosa páxina de Facebook, a páxina web ou poderá facelo no punto de información do propio centro.