Close Previous Next Previous Next Go up Go down Go up Go down Back to top Previous Go back Open menu Sound off Sound on Search Manager Calendar Date Comments Reading time Author Categories Tags Facebook Twitter TikTok Instagram LinkedIn WhatsApp YouTube Phone Play Play Pause Languages Carmila Carmila Realia Carrefour Property Xacobeo 21-22 Locales de ocio Locales de restauración Tiendas Carrefour Newsletter Reseñas Horarios carrefour Horarios restauración Horarios comercios Horarios cine Club de Celi Tarjeta Pass Blog Áreas de descanso Arrancacoches Aseos movilidad reducida Cajeros automáticos Cambiador de pañales Desfibrilador Fotomatón Kit de costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Mochila portabebé Objetos perdidos Parada de taxi y bus Parking para bicicletas Parking para motocicletas Parking para patinetes eléctricos Plazas de parking para familias Plazas de parking para personas con movilidad reducida Puntos de recarga de coches eléctricos Sala de lactancia Salas de cine Servicio a domicilio Taquillas Zona de carga de móviles Apps para iPhone y Android Áreas de descanso Área infantil Arranca coches Ascensores Aseos para personas con Movilidad Reducida Aseos Babero deshechable Botiquín Buzón de sugerencias Cabinas de teléfono Cajeros automáticos Cambiador de pañales Cubreparaguas Dispensador de Gel Hidroalcohólico Dispensador de crema hidratante Dispositivo antiatragantamiento Directorios táctiles Escaleras mecánicas Fotomatón Guiado de aparcamiento Inflado de ruedas Kit de Costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Lavado de coches Limpia Zapatos Mochila Portabebés Objetos Perdidos Parada de taxi y bus Parking de bicicletas Parking gratuito Parking Motos Parking para patinetes eléctricos Solicitar taxi Plaza de Parking Familiar Plaza de Parking PMR Préstamo de cargadores de móvil Préstamo de silla de paseo Pulsera antipérdida Punto de empaquetado de regalos Punto de Información Quitamanchas Recarga de coches eléctricos Recogida de ropa usada Ropero Sala de lactancia Salas de cine Servicio de envío a domicilio Servicio de bolsa reutilizable Servicio integral de cardioprotección Préstamo de silla de ruedas Fuente de agua Tablets Taquillas Wifi gratuito Zona de carga para móviles

Política de privacidade e Protección de Datos

CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS, infórmalle a continuación da Política de Privacidade que regula o tratamento de datos.

Para os efectos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos así como conforme á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS informa ao usuario dos seguintes aspectos referentes ao tratamento dos seus datos:

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Razón social: CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SIGLO XXI
CIF: B86108495
Dirección: Paseo de la Castellana, 216, 28046, Madrid
Teléfono: 981 568 282
Email: info@ascancelas.es

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS tratamos a seguinte información e coas seguintes finalidades:

PROMOCIONES

a) Xestión dos participantes inscritos nas promocións, concursos e eventos do centro.
b) A asignación, comunicación e entrega do premio.
c) Envío de ofertas, promocións e newsletters do centro.
d) Toma de imaxes para uso interno.
e) Publicación de datos (incluídas imaxes) no sitio web do Centro, así como en Facebook e/ou noutras redes sociais e outros medios de comunicación externos.

CLUB DE CELI

a) Alta de usuarios e xestión do club infantil.
b) Envío de descontos, ofertas, invitacións a eventos e outras vantaxes exclusivas para os membros do club infantil.

TARXETA PREMIUM

a) Alta de usuarios e xestión da Tarxeta Premium.
b) Envío de descontos, ofertas, invitacións a eventos e outras vantaxes exclusivas para os usuarios da Tarxeta Premium.

CONTACTO

Xestión das solicitudes recibidas a través da web.

NEWSLETTER/ BOLETÍN

Envío de ofertas, promocións e newsletter do centro.

SUXESTIÓNS/ RECLAMACIÓNS

Xestión das queixas e suxestións.

SINIESTROS

Tramitación de sinistros.

OBXECTOS PERDIDOS

Xestión administrativa de perda de obxectos.

ENTREGA DE PREMIOS

Xestión e control da entrega de premios.

AUTORIZACIÓNS ACCESOS, SOLICITUDES DE TRABALLO

Control de acceso ás instalacións por razón de seguridade e vixilancia.

ENCARGADOS E EMPREGADOS LOCAIS

a) Control de acceso ás instalacións por razón de seguridade e vixilancia (control de apertura e peche dos locais fóra de horario comercial).
b) Comunicación en caso de urxencia.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Cumplir coa coordinación das actividades empresariais conforme á normativa en prevención de riscos.

CONTRATOS

Xestión Xurídica e Administrativa (desenvolvemento das relacións xurídicas internas entre a persoa física e a empresa que representa).

EMPREGADOS

Xestión de nóminas e demais documentos laborais esixidos pola lexislación laboral e de seguridade social, a xestión do persoal adscrito ao centro, formación e prevención de riscos.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

PROMOCIÓNS: ata solicitude de baixa.
CLUB DE CELI: ata solicitude de baixa.
TARXETA PREMIUM: ata que o cliente solicite a baixa.
CONTACTO: ata a resolución do asunto recibido.
NEWSLETTER/BOLETÍN: ata que o cliente solicite a baixa.
SUXESTIÓNS/RECLAMACIÓNS: 1 ano.
SINISTROS: unha vez resolvido o mesmo.
OBXECTOS PERDIDOS: 1 ano.
ENTREGA DE PREMIO: 1 ano.
AUTORIZACIÓNS ACCESOS, SOLICITUDES DE TRABALLO: unha vez finalizado o acceso.
ENCARGADOS E EMPREGADOS LOCAIS: ata que o empregado cause baixa.
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS: ata que o local cause baixa.
CONTRATOS: prazo legalmente establecido en cada momento.
EMPREGADOS: prazo legalmente establecido en cada momento.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

PROMOCIÓNS: o consentimento do interesado.
CLUB DE CELI: o consentimento do interesado.
TARXETA PREMIUM: o consentimento do interesado.
CONTACTO: o consentimento do interesado.
NEWSLETTER/BOLETÍN: o consentimento do interesado.
SUXESTIÓNS/RECLAMACIÓNS: o consentimento do interesado.
SINISTROS: interese lexítimo das partes implicadas.
OBXECTOS PERDIDOS: o consentimento do interesado.
ENTREGA DE PREMIO: o consentimento do interesado.
AUTORIZACIÓNS ACCESOS, SOLICITUDES DE TRABALLO: o consentimento do interesado.
ENCARGADOS E EMPREGADOS LOCAIS: o consentimento do interesado.
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS: o cumprimento dunha obrigación legal.
CONTRATOS: o consentimento do interesado.
EMPREGADOS: o contrato laboral subscrito.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos dun cliente obxecto dun sinistro comunicaranse á Compañía de Seguros correspondente no caso de que o sinistro estea cuberto por un seguro.

En caso de empregados, realizaranse as seguintes cesións:

1. As previstas por lei.
2. A Bancos e Caixas de Aforro para o abono das nóminas.
3. Ás empresas encargadas de realizar os recoñecementos médicos.
4. Aos despachos de avogados.
5. Ás aseguradoras.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS estamos a tratar datos persoais que lles conpetan ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos.

CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SÉCULO XXI deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. O interesado ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SÉCULO XXI, Paseo de la Castellana, 216, 28046 Madrid ou a través de correo electrónico a info@ascancelas.es, xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D. N.I. e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos en CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SIGLO XXI proceden do propio interesado.O interesado que envía a información a CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SIGLO XXI garante e responde, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados, exonerándose a EMPRESA de calquera responsabilidade respecto diso. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta nos formularios de rexistro. Así mesmo, CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SIGLO XXI non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información.

Uso común con redes sociales

Se o afectado opta por acceder aos Servizos a través da súa conta nas redes sociais (é dicir, Facebook, Instagram ou Twitter) ou fai clic nun dos botóns de conexión ou vínculos das redes sociais (por exemplo, o botón “Gústame” de Facebook) que están dispoñibles nos Servizos, o seu contido e a súa información persoal serán compartidos coas correspondentes redes sociais. O afectado é consciente de, e acepta, que o uso da súa información persoal, incluída a información que comparta coas redes sociais a través dos Servizos, por parte das redes sociais, réxese polas súas respectivas políticas de privacidade. Se non desexa que as redes sociais recompilen a súa información, examine a política de privacidade da correspondente rede social e/ou desconéctese da mesma antes de utilizar os nosos Servizos.

Menores

Os menores de 14 anos non poderán rexistrarse, salvo que conten coa autorización dos seus pais e/ou titores legais.

Cambios na Política de Privacidade

CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SIGLO XXI resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais. Nos devanditos supostos a CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SIGLO XXI anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.