Política de privacidade e Protección de Datos

CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SIGLO XXI, S.L. (en diante, AS CANCELAS), conforme á lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, pon en coñecemento dos usuarios da páxina web www.ascancelas.es (en diante a Páxina) a Política de Privacidade e Protección de Datos que aplicará no tratamento dos datos persoais que o Usuario facilite voluntariamente ao acceder á súa web.

O Usuario, ao proporcionar a AS CANCELAS os seus datos de carácter persoal a través dos formularios electrónicos da Web e, no seu caso, a través da marcación da correspondente casilla de aceptación, consente expresamente que AS CANCELAS poida tratar eses datos nos términos desta cláusula de Política de Privacidade e Protección de Datos e para os fins aquí expresados.

AS CANCELAS pon en coñecemento dos usuarios da Páxina, que os seus datos de carácter persoal só poderán obterse para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtiveron. Serán cancelados cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para dita finalidade, ou cando o solicite o titular no exercicio do seu dereito de cancelación.

AS CANCELAS manifesta o seu compromiso de cumprir coa lexislación vixente en cada momento en materia de protección de datos. Os datos persoais facilitados serán tratados por AS CANCELAS, e utilizaranse de acordo á seguinte INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL:

Responsable do tratamento

CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS SÉCULO XXI.
CIF: B86108495
Enderezo social: Paseo de la Castellana, 216, 28046 Madrid.
Teléfono: 981 568 282
E-mail: info@ascancelas.es

Finalidades

Atender as consultas dos Usuarios que se poñan en contacto connosco a través dos apartados de Contacto ou Formularios habilitados. En concreto:
•  Atender a súa solicitude de Tarxeta Cliente Premium e xestionar a súa condición como Cliente Premium: envío por medios postales e electrónicos de descontos, ofertas, invitacións a eventos, noticias e novidades do Centro Comercial, etc…
•  Atender a súa solicitude de alta no Club de Celi e xestionar a súa condición de socio: envío por medios postais e electrónicos de descontos, ofertas, invitacións a eventos, noticias e novidades do Centro Comercial, ademais das vantaxes exclusivas do Club como agasallos, actividades e descontos.
•  Atender a súa solicitude de suscripción ao Boletín de noticias do C.C. As Cancelas: envío por medios electrónicos descontos, ofertas, invitacións a eventos, noticias e novidades do Centro Comercial.
•  Atender a súa solicitude de información sobre alugueres de espazos, aperturas de negocios, cesións de espazos, campañas de field marketing, aluguer de zonas comúns, stands, etc… e, no seu caso, a xestión da relación comercial que se derive da súa solicitude.

Lexitimación e conservación

A base para o tratamento dos datos é o consentimento outorgado polo Usuario coa marcación, no seu caso, da correspondente casilla de aceptación. En caso de non facilitar os datos necesarios para estas finalidades será imposible prestarlle os nosos servizos. Os datos conservaranse mentres se manteña la relación e non se solicite a súa supresión e en calquera caso en cumprimento de prazos legais de prescripción que lle resulten de aplicación.

Dereitos dos interesados

Poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, limitación ou oposición dirixíndose por escrito ao enderezo indicado anteriormente e reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).

O usuario será o único responsable da veracidade dos datos facilitados a AS CANCELAS. Os campos marcados cun asterisco (*) nos formularios habilitados na Páxina son de cumplimentación obligatoria, de modo que de non cumprimentar algún deles, non se poderá continuar co seu envío.

AS CANCELAS administra a súa contorna de servidores de forma adecuada, tendo unha infraestructura firewall de estrito cumprimento. Utiliza continuamente tecnoloxías actuais para asegurarse de que a confidencialidade e a privacidade da información non está comprometida.

Para iso adóptanse as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal contidos nos mesmos e para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.

Calquera cambio realizado na Política de Privacidade e nas prácticas de administración da información reflectirase de forma oportuna, podendo AS CANCELAS agregar, modificar ou eliminar dita política de privacidade cando o estime necesario.

De todos os xeitos, AS CANCELAS en ningún caso modificará as políticas nin prácticas para facelas menos eficaces na protección dos datos persoais dos nosos clientes almacenados anteriormente, sen o consentimento previo dos clientes afectados.